Đối thoại với Chúa Giê-su thế nào?

1240

“Khi đi lễ hãy đến trước 5 phút, không phải để bép xép nhưng thinh lặng để chuẩn bị đi vào cuộc đối thoại với Chúa Giêsu.”

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư 15.11.2017