Lễ Mừng Tân Chính Xứ Phú Đa Nhiệm Kỳ Mới

973

Ngày 15/12/2016 Giáo Xứ Phú Đa vui mừng đón Đức Cha phụ ta về dâng thánh lễ mừng cha tân Chính Xứ Phú Đa nhiệm kỳ mới