Linh Mục GiuSe Nguyễn Văn Hải tại Giáo Xứ Phú Đa

1491