Phó thác

1243

Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn