Phó thác

1177

Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn