Phó thác

580

Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn

Đánh giá bài viết!