Phó thác

1090

Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn