Phó thác

1032

Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn