Phó thác

652

Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay Chúa luôn