Thuyên chuyển Linh Mục trong tháng 10 năm 2017 tại Tổng Giáo phận Hà Nội

2007

Theo tin từ Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã ký quyết định thuyên chuyển 21 Linh Mục đang làm mục vụ.

Các ngài sẽ đồng loạt chuyển nhiệm sở vào ngày 27 tháng 10 năm 2017.

thuyên chuyển Linh MụcDANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC ĐỢT 1 CỦA TGP HÀ NỘI

1. Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh, chính xứ La Phù
chuyển tới Chính xứ  Cao Bộ

2. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đoàn, chính xứ Thạch Bích
chuyển tới Chính xứ Động Linh

3. Lm. Giuse Trần Văn Được, chính xứ Thụy Ứng
chuyển tới Chính xứ Kim Bảng, kiêm Tân Lang

4. Lm. Giuse Nguyễn Văn Hải, Phó Đại Ơn
chuyển tới Giám quản Đàn Giản

5. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy, Phó Sơn Miêng
chuyển tới Phó Đại Ơn, thường trực tại Yên Kiện

6. Lm. Giuse Hoàng Minh Giám, giám quản Đại Lại
chuyển tới Chính xứ Tiêu Hạ

7. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khích, Phó Bình Cách
chuyển tới Phó Bình Cách, thường trực tại Lỗ Xá

8. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lanh, chính xứ Đàn Giản
chuyển tới Chính xứ Hạ Trang, kiêm Phú Lương

9. Lm. Antôn Trần Văn Mạnh (TĐTT), Phó Bút Sơn
chuyển tới  Phó Kim Bảng, thường trực tại Tân Lang – giúp Bút Sơn

10. Lm. Giuse Nguyễn Văn Ngọc, giám quản Phú Ốc , Tuờng Loan
chuyển tới Chính xứ Tường Loan kiêm Phú Ốc

11. Lm. Gioan Phan Ngọc Pháp, chính xứ Vĩnh Trị
chuyển tới Chính xứ La Phù

12. Lm. Giuse Vũ Hào Quang,  giám quản Hạ Trang – Phú Lương
chuyển tới Chính xứ Xuy Xá

13. Lm. Brunô Nguyễn Văn San, chính xứ Động Linh
chuyển tới Chính xứ Thạch Bích

14. Lm. Giuse Đào Trọng Thành, Phó Sở Kiện
chuyển tới Phó Tường Loan: thường trực tại Phú Ốc

15. Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuấn, Phó Thạch Bích
chuyển tới Phó Sơn Miêng, thường trực tại Vân Đình

16. Lm. Đaminh Nguyễn Văn Tuân, Phó Đại Lại
chuyển tới Phó Đại Lại, thường trực mục vụ tại Gia Trạng

17. Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân , Phó Nam Định
chuyển tới Phó Thụy Ứng: thường trực tại Giang Xá

18. Lm. Gioan Nguyễn Văn Toàn, Phó Hàm Long
chuyển tới Giúp GX Chính Tòa – Giúp quản lý TGP (ở TTGM)

19. Lm. FX Nguyễn Văn Xuân, giám quản Xuy Xá
chuyển tới Chính xứ Đại Lại, kiêm Gia Trạng

20. Lm. Phêrô Trần Văn Việt, chính xứ Kim Bảng
chuyển tới Chính xứ Vĩnh Trị

21. Lm. Antôn Trần Công Ý, chính xứ Tiêu Hạ
chuyển tới Chính xứ Thụy Ứng, kiêm Giang Xá – Lại Yên

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các ngài để công việc mục vụ của các ngài tại nhiệm sở mới được tốt đẹp theo Thánh ý Chúa.

BBT (tgphanoi.org)

 ***Anh Chị Em lưu ý là trong danh sách thuyên chuyển Linh Mục đợt I này, có 2 người con của Giáo xứ Phú Đa, đó là Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Hải (Giám quản Đàn Giản) và Linh Mục Phêrô Tạ Văn Tuân (Phó Thụy Ứng: thường trực tại Giang Xá).
Xin ACE đọc 1 Kinh Lạy Cha + 1 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh để Cầu Nguyện cho ngài!